Tabatex

Aydınlatma Metni

 

 

I. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, ticari faaliyetlerimizi sürdürülebilirliğini sağlamak maksadıyla Şirket’imiz tarafından yapacağınız başvurular, şirketimizle yapılacak sözleşmeler, ticari faaliyetler gereği kurulan bağlantılar başta olmak üzere çeşitli kanallarla; (II) numaralı bölümde sayılan amaçlar doğrultusunda temel olarak sözlü, yazılı ve elektronik olarak toplanır, kayıt altına alınır. 

 

Kişisel verilerinizi kayıt altına almamız ve işlememizin temel sebebi ticari ve idari ilişki içerisinde olduğumuz muhataplarımıza karşı sözleşmeden ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesidir. Bu yükümlülüklerimizi gereği gibi yerine getirebilmek amacıyla, muhataplarımız ve çalışanlarımız ile yapmış olduğumuz sözleşme metinlerinde, ticari formlarda, evraklarda, internet aracılığı ile sağladığımız hizmetlerde, iletişim formlarında Ticaret Hukuku ve İş Hukuku başta olmak üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ve sair diğer mevzuat gereği yapılması zorunlu olan iş ve işlemlerde bir takım kişisel verilere ihtiyaç duyulması olasıdır. Sayılan araçlarla sınırlı olmamak üzere ihtiyaç dahilinde ve KVKK ile uyumlu olmak şartıyla, ticari faaliyetimizi sürdürebilmemiz amacıyla söz konusu kişisel verileriniz çeşitli yöntemlerle toplanabilir, kayıt altına alınabilir ve işlenebilir.

 

II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Tabateks Kumaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, Şirketimiz internet sitesi olan www.tabatex.com.tr bulunan ve aynı zamanda Şirketimiz Muhasebe Departmanı’ndan edinebileceğiniz “Tabateks Kumaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen yahut talebiniz üzerine tarafımızca mevzuata uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

 

III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

KVKK hükümlerine uygun olarak ve yukarıda belirtilmiş bulunan amaçlarla sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçları dâhilinde, Tabateks Kumaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız, alt yüklenicilerimiz, şirket hissedarları, yetkilileri ve yöneticilerimiz ile Şirket’imizin faaliyetleri doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir. Faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına açıklayabiliriz. Bu aktarımlarda paylaşılan kişisel verilerin verilecek hizmetle sınırlı olmasına özen gösterilir ve aktarılan kişisel verilerinizin mevzuatın gerektirdiği şekilde korunması için tüm tedbirler alınır. 

 

 

 

IV. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,  [email protected] e-posta ve 25949-48155-07706 e-tebligat ve Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sok. No:29 Osmanbey Şişli/İSTANBUL mektup adresine iletebilirsiniz.

Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde olacak şekilde sonuçlandıracaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Üç sayfadan oluşan bu doküman Kişisel Verilerin Korunması’na ilişkin aydınlatma metni niteliğindedir. İşbu metni imza etmek suretiyle ‘’Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Aydınlatma Metni’ni’’okuduğunuzu, anladığınızı beyan etmektesiniz.